Uitgangspunten VHP2 over pensioenen

Pensioen is een van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden voor werknemers. De arbeidsvoorwaarde pensioen krijgt echter pas echt betekenis na het werkzame leven. Door het lange termijnperspectief neemt niet iedere werknemers (tijdig) de moeite het pensioen product te doorgronden Er is onder werknemers veel spraakverwarring als men het over de pensioenvoorziening heeft (o.a. AOW-pensioen, AOW-leeftijd, pensioenrichtleeftijd, eerder ingaand pensioen, deeltijdpensioen, etc).

De Pensioenvisie van de VHP2 willen we in de onderstaande tekst beknopt weergeven. Beknopt omdat we ons in deze notitie tot de hooflijnen willen beperken. Pensioenopbouw kan plaatsvinden binnen bedrijfstak- of ondernemingspensioenfondsen maar ook bij verzekeraars. Veel van de huidige problematiek speelt met name  binnen pensioenfondsen. Maar ook binnen verzekerde regelingen spelen zaken als: doorsneesystematiek, disconteringsvoet, indexatiekansen, etc. Als zaken uitsluitend bij pensioenfondsen of bij verzekeraars spelen wordt dat in de tekst aangeven. Als geen uitvoeringsorganisatie wordt vermeld dan geldt de tekst zowel voor verzekerde regelingen als ook regelingen die bij een pensioenfonds zijn ondergebracht. Lees hier de volledige pensioenvisie van de VHP2

  • “De pensioenvisie van de VHP2 wordt momenteel aangepast in verband met de recente ontwikkelingen.”